Algemene voorwaarden Maaldrink Notarissen

 1. Definities: Maaldrink Notarissen: Maaldrink Notarissen is een handelsnaam van de besloten vennootschap SEH Praktijk B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer: 27312023.
  Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
  Opdracht: Onder opdracht wordt verstaan de mondelinge danwel schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
 2. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschappen en ten behoeve van alle notarissen, kandidaat-notarissen en overige personen die bij, voor of namens Maaldrink Notarissen werkzaam zijn.
 3. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Maaldrink Notarissen verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)-beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Maaldrink Notarissen de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en de selectie van deze derden als dit redelijkerwijs mogelijks is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Maaldrink Notarissen is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. Maaldrink Notarissen staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 6. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Maaldrink Notarissen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Maaldrink Notarissen binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Maaldrink Notarissen tegen alle aanspraken van derden en de door Maaldrink Notarissen in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Maaldrink Notarissen voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 8. Maaldrink Notarissen zal bij de uitvoering van alle werkzaamheden de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. In geval van klachten van de opdrachtgever, dient opdrachtgever deze schriftelijk aan Maaldrink Notarissen voor te leggen binnen drie maanden nadat opdrachtgever kennis heeft genomen of redelijkerwijs heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de bezwaren aanleiding heeft gegeven. Maaldrink Notarissen zal een oplossing voor het gerezen probleem binnen vier weken na binnenkomst van de bezwaren aan de opdrachtgever bevestigen, waarbij Maaldrink Notarissen ernaar streven om door middel van overleg deze klachten weg te nemen of met de opdrachtgever een regeling te treffen. Indien na overleg de klachten bij de opdrachtgever niet zijn weggenomen, dan is de opdrachtgever bevoegd het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Notariaat (www.degeschillencommissie.nl).
 9. Iedere aansprakelijkheid van Maaldrink Notarissen, bestuurder van de praktijkvennootschap, de notarissen en haar werknemers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Maaldrink Notarissen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is.
 10. Maaldrink Notarissen licht de opdrachtgever tijdig en duidelijk in over de financiële consequenties van het verstrekken van de opdracht. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van Maaldrink Notarissen voor die diensten gebruikelijke full-servicetarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en Maaldrink Notarissen (schriftelijk) anders is overeengekomen. Indien meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht licht Maaldrink Notarissen de opdrachtgever hier tijdig over in. In dat geval is Maaldrink Notarissen bevoegd een hoger bedrag dan het op de hiervoor bedoelde wijze van berekenen vast te stellen bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van Maaldrink Notarissen veroorzaakt wordt door danwel vanwege één partij, is Maaldrink Notarissen bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens Maaldrink Notarissen.
 11. De werkzaamheden inzake ondernemingsrecht, familierecht en overige rechtsgebieden worden bij declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.
  Voor werkzaamheden inzake overdracht of bezwaring van registergoederen wordt het aan Maaldrink Notarissen verschuldigde bedrag als vermeld op de nota van afrekening bij levering dan wel bezwaring van het registergoed ingehouden en verrekend. Met betrekking tot overige werkzaamheden betreffende registergoederen ontvangt opdrachtgever een declaratie. De opdrachtgever dient de declaratie binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.
  Nagekomen kosten/verschotten van derden ten laste van de opdrachtgever dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd.
 12. Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. Maaldrink Notarissen is bevoegd ter zake van die werkzaamheden almede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door Maaldrink Notarissen aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en Maaldrink Notarissen schriftelijk anders is overeengekomen.
 13. Indien ten behoeve van opdrachtgevers van Maaldrink Notarissen gelden op depot dienen te worden geplaatst, zal een depotakte worden opgemaakt. De kosten voor het opmaken van de akte dienen direct te worden voldaan. De administratiekosten zullen bij uitkering van het depot worden ingehouden.
 14. Verstrekte opdrachten worden door Maaldrink Notarissen uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.
 15. Op de rechtsverhouding tussen Maaldrink Notarissen en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Geschillencommissie Notariaat conform het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden of de bevoegde rechter te ’s‑Gravenhage (voor klachten met een belang van meer dan € 10.000,00).
 16. Op de dienstverlening van Maaldrink Notarissen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is Maaldrink Notarissen onder meer verplicht:
  – in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en
  – zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 17. Een vordering op Maaldrink Notarissen vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Maaldrink Notarissen betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 18. Maaldrink Notarissen houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op knb.nlen kan op verzoek worden verstrekt.
 19. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

’s-Gravenhage, 1 september 2019.