Regie over het leven

Nu de gemiddelde levensverwachting van mensen langer wordt en de vergrijzing toeneemt, komen steeds meer mensen op een punt dat zij niet meer wilsbekwaam zijn om zelf beslissingen te nemen over belangrijke zaken op zowel financieel als medisch gebied. In een levenstestament leggen mensen vast wie hun belangen behartigt wanneer zij daar zelf niet meer toe in staat zijn. Daarnaast kan in het levenstestament worden vastgelegd wat er in bepaalde situaties moet gebeuren. Zoals wel of niet behandelen bij ziekte en wensen ten aanzien van het levenseinde. Het levenstestament biedt ook ruimte voor hele praktische zaken, zoals de verzorging van huisdieren.

Volmacht

Het levenstestament behelst in eerste instantie een volmacht die intreedt of voortduurt bij wilsonbekwaamheid. Deze volmacht kan verschillende vormen hebben. Zo kan er een direct ingaande algehele of beperkte volmacht in worden opgenomen. Hierbij kunt u denken aan een ouder persoon die de volmacht niet wil laten afhangen van eventuele wilsonbekwaamheid in de toekomst. Dit kan eventueel worden beperkt tot beslissingen tot een vastgesteld financieel plafond. Deze volmacht loopt door bij wilsonbekwaamheid.

Een andere denkbare variant is een algehele volmacht, ingaande na een medische verklaring op een later tijdstip. Hierbij treedt de volmacht pas in werking na vaststelling van wilsonbekwaamheid en is de volmacht dus niet direct te gebruiken. Een afschrift van de akte, in combinatie met een schriftelijke medische verklaring, stellen de  gevolmachtigde in staat om namens de volmachtgever op te treden.

Overige bepalingen

Veel mensen kiezen ervoor om naast de volmacht ook andere wensen in het levenstestament op te nemen. De wilsverklaring kan bijvoorbeeld betrekking
hebben op een behandelverbod, een euthanasieverklaring en het doen van schenkingen, maar ook specifieke wensen ten aanzien van bijvoorbeeld de plaatsing in een verzorgings- of verpleeghuis. Hierdoor houdt de volmachtgever regie over zijn eigen leven en vermogen en wordt er meer recht gedaan aan zijn zelfbeschikkingsrecht.

Centraal Levenstestamentenregister

In het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) te Den Haag worden door notarissen opgestelde en gepasseerde levenstestamenten geregistreerd. In het CLTR wordt slechts opgenomen wie een levenstestament heeft laten opmaken, wanneer deze akte is gepasseerd en bij welke notaris dit heeft plaatsgevonden. De inhoud van het levenstestament blijft bij raadpleging dus geheim. Bij registratie kan de notaris opgeven of er medische bepalingen zijn opgenomen in het levenstestament en of er sprake is van wijziging of herroeping van een eerder levenstestament. Inschrijving in het CLTR is niet verplicht, maar ons kantoor schrijft alle levenstestamenten in, tenzij u daar, als opsteller, bezwaar tegen maakt.

Maaldrink Notarissen

Mocht u willen overgaan tot het opstellen van een levenstestament, dan ontvangen wij u graag voor een vrijblijvende nadere toelichting op hetgeen in deze flyer is opgenomen. U kunt daarvoor een afspraak maken bij één van onze (kandidaat)notarissen. Voor de bespreking kunt u dan vast nadenken over zaken als:

  • wie wil ik tot gevolmachtigde benoemen;
  • wanneer wil ik dat de volmacht ingaat;
  • wil ik ook wensen opnemen ten aanzien van medische zorg en/of euthanasie.

Omdat het levenstestament voor iedereen anders is, kunnen wij hier nog
niet aangeven wat de kosten voor het opstellen zullen zijn. Wel is een eerste gesprek bij ons kantoor altijd gratis en zal in een eerste gesprek wél een indicatie worden gegeven van de kosten voor het opstellen van de akte. Mocht u overigens niet goed ter been zijn of om een andere reden de bespreking in uw eigen
omgeving willen voeren, dan is het veelal mogelijk een afspraak aan huis te maken. U kunt dat gewoon aangeven bij het aanvragen van de bespreking. Wij horen graag van u, van maandag tot en met vrijdag van 8:30 – 17:15 uur
via 070 219 09 09.
U kunt ons ook mailen, info@maaldrinknotarissen.nl, om een te afspraak te maken.