Afwikkeling van nalatenschappen

Wanneer de nabestaanden na een overlijden een beroep doen op de notaris, is het de taak van de notaris om te adviseren over de juridische kant van de nalatenschap. U kunt het best zo spoedig mogelijk na iemands overlijden contact opnemen met Maaldrink Notarissen. Want er zit, naast de emotionele kant, ook een juridische kant aan een overlijden. Er moet duidelijkheid zijn wat betreft de nalatenschap: wie erft wat? En wat zijn de rechten en plichten van nabestaanden als de overledene schulden had?

Verklaring van erfrecht

In het erfrecht is geregeld wat er gebeurt met iemands bezittingen en schulden als die overlijdt. Vaak gaan bezittingen naar de naaste familie als dit niet in een testament is geregeld (de kinderen en/of partner). De nabestaanden hebben meestal een verklaring van erfrecht nodig om aan te tonen dat ze erfgenaam zijn. Deze verklaring van erfrecht wordt door de notaris afgegeven.

Bij een melding van overlijden door de nabestaanden zal Maaldrink notarissen eerst het Centraal Testamentenregister raadplegen. Hierin kan de notaris zien wie er een testament heeft en bij welke notaris deze is opgesteld. Maaldrink Notarissen is u dus ook van dienst voor testamenten die bij andere notarissen – ook die aan de andere kant van het land – zijn opgesteld. Hierna kan worden geverifieerd wie de erfgenamen zijn. Dat kan dan blijken uit het testament. En bij afwezigheid van een testament is dit bij wet geregeld. Daarna wordt, indien nodig, een verklaring van erfrecht opgesteld.

Erfrecht en testament

In een testament (link naar pagina over testamenten) staat beschreven wat er na uw dood moet gebeuren met uw vermogen: uw geld, uw huis, uw spullen et cetera. U kunt iemand aanwijzen die de nalatenschap afhandelt; een executeur. Wanneer er geen executeur is aangewezen, of wanneer er helemaal geen testament is, dan kunt u Maaldrink Notarissen als adviseur inroepen. U heeft dan een onafhankelijke adviseur en dat geeft vertrouwen. En pas wanneer u het gevoel hebt: Maaldrink Notarissen is mijn notaris, dan hebben wij het goed gedaan.